Regelmatig en langdurig werken in dezelfde houding kan op termijn leiden tot klachten aan spieren en gewrichten. Onder de werkplekken waar dit van toepassing is vallen ook beeldschermwerkplekken.
De gezondheidsrisico’s van beeldschermwerk hangen vooral samen met het mogelijk ontstaan van RSI-gerelateerde aandoeningen. Repetitive Strain Injury is een verzamelterm voor aandoeningen in nek, schouders, armen, polsen en handen door chronische overbelasting ten gevolge van herhalende handelingen.

Om door een preventieve aanpak klachten te voorkomen is een goede inventarisatie van de huidige situatie noodzakenlijk. Een deskundige zal de inrichting van de werkplekken, de variatie in de arbeid en de gegeven voorlichting en instructie aan de betrokken werknemers toetsen aan de hiervoor geldende criteria.

De Arbo-regelgeving is alleen van toepassing op beeldschermwerk dat langer duurt dan 2 uur per dag.
In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal beeldschermwerk als risico genoemd worden wanneer dit het geval is, wanneer er beeldschermwerkplekken zijn die voor wat betreft de inrichting niet aan de eisen voldoen en wanneer er geen voorlichting en instructie is gegeven.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Referenties

  • Arbowet;
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
  • Normen met betrekking tot inrichting van de werkplekken;
  • Arbo-Informatieblad AI-2, Werken met beeldschermen.

Werkwijze
MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Inventarisatie; Tijdens een rondgang door het bedrijf wordt er geïnventariseerd welke werkplekken voldoen aan de status beeldscherm¬werkplek. Van deze werkplekken worden voor een vast aantal controlepunten de resultaten vastgelegd, zodat later op basis hiervan eventuele aanbevelingen voor aanpassingen kunnen worden gedaan.

2. Instructie; De medewerkers kunnen tijdens de rondgang, of in een gezamenlijke bijeenkomst, instructie krijgen over de opstelling en inrichting van de werkplek en de instellingen van hard- en software. Door hiermee te oefenen kunnen medewerkers zelf ervaren hoe hun houding moet worden aangepast.

3. Rapportage; De resultaten van de inventarisatie worden met aanbevelingen vastgelegd in een knelpuntenlijst, het bedrijf dient zelf het plan van aanpak in te vullen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

4. Afhandelen plan van aanpak; Het bedrijf is er zelf verantwoordelijk voor om het plan van aanpak op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

5. Actualiseren; Bij de aanschaf van nieuwe/andere apparatuur en/of nieuwe werkplekken, moeten deze gecontroleerd worden, eventuele afwijkingen worden in het plan van aanpak vermeld. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu