De Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* inventariseert naast onder andere arbeidsmiddellen2, gevaarlijke stoffen3 en voorlichting en instructie ook of er door de werkgever enige vorm van controle wordt uitgeoefend op de werkzaamheden en werkwijze van de werknemers.

De werkgever moet namelijk:

  • de arbeid zodanig organiseren;
  • de arbeidsplaats zodanig inrichten;
  • een zodanige productie- en werkmethode toepassen;
  • zodanige hulpmiddelen dan wel persoonlijke beschermingsmiddelen laten gebruiken,dat het werk van de werknemer geen gevaren met zich meebrengt voor zijn veiligheid en gezondheid.

Een vast onderdeel van het arbobeleid is dan ook het regelmatig uitvoeren van werkplekinspecties, vaak door direct leidinggevenden, om tekortkomingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu te signaleren.
Na verloop van tijd zal hierin een vorm van bedrijfsblindheid en zelfs gemakzucht optreden, omdat de inspecteur:

  • te dicht bij het werk staat en daardoor niet objectief genoeg is;
  • onvoldoende tijd heeft/krijgt;
  • te weinig kennis van zaken heeft;
  • niet gecontroleerd wordt;
  • er geen veiligheidsbeheerssysteem is.

Door regelmatig werkplek inspecties door derden te laten uitvoeren, houdt u de organisatie scherp, anderen zien zaken die u zelf al voor lief heeft aangenomen.

* zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie
2 zie PI-blad Inventarisatie Arbeidsmiddelen
3 zie PI-blad Inventarisatie Stof en Damp

Referenties

  • Arbowet

Werkwijze
MVA. biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Planning; in overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke projecten bezocht moeten worden en wat het doel van de inspecties is.

2. Uitvoeren; Een deskundige voert de werkplekinspecties uit aan de hand van checklijsten die in gebruik zijn binnen het bedrijf of die speciaal voor dit doel zijn opgesteld. Op deze manier ontstaat er uniformiteit in de inspecties. Met de projectleider of uitvoerder worden ter plaatse de bevindingen en mogelijke oplossingen doorgesproken.

3. Rapportage; De resultaten van de inspecties worden met aanbevelingen vastgelegd in een knelpunten- en aanbevelingslijst, dit kan geïllustreerd worden met foto’s. De rapportage wordt direct opgesteld, de klant ontvangt een digitaal afschrift.

4. Toolboxmeeting; De deskundige kan een toolboxmeeting verzorgen aan de hand van de geconstateerde zaken of over een ander actueel veilig- of gezondheidsonderwerp.

5. Afhandelen knelpunten; Het bedrijf heeft zelf de verantwoordelijk om de knelpunten op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

6. Trendanalyse; Bij voldoende aanwezigheid van voorgaande inspecties binnen het bedrijf kan een trendanalyse uitgevoerd worden naar gemeenschappelijke oorzaken en trends. Aan de hand van deze analyse is het mogelijk om afwijkingen structureel en eventueel beleidsmatig aan te pakken. Deze analyse vindt per kwartaal of per half jaar plaats. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553