In de loop der tijd is men zich er van bewust geworden dat arbeidsomstandigheden voor een belangrijk gedeelte worden bepaald door factoren die te maken hebben met de inhoud en organisatie van het werk. Werkdruk en -stress komen tegenwoordig maar al te vaak voor.

Het werk moet aangepast zijn aan de belastbaarheid van de medewerkers. Er moet rekening gehouden worden met de persoonlijke eigenschappen, fysiek en psychisch.
In die zin is welzijn van essentieel belang voor een goed personeelsbeleid en werkklimaat binnen uw organisatie, hierdoor gaan werknemers zich prettig voelen, of treed juist het tegenovergestelde op; ze gaan verzuimen en/of gaan hun heil ergens anders zoeken.

Om klachten te voorkomen is het naast een preventieve aanpak noodzakelijk om de mate van welzijn en welbevinden van uw werknemers te inventariseren.

Deze inventarisatie vindt plaats door middel van een anonieme enquête waarin oa. werksfeer, werkomgeving, onderlinge verhoudingen, waardering en leidinggevenden behandeld worden.

Het welzijnsonderzoek kan een onderdeel van de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zijn.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Referenties

  • Arbowet 
  • Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Werkwijze
Arbode biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Inventarisatie; De medewerkers ontvangen een schriftelijke enquête met voorgeadresseerde retour enveloppe, de enquête wordt ingevuld en terug¬gestuurd naar MVA. De behandeling van de uitslagen is volstrekt anoniem. Om een representatief beeld te krijgen is het noodzakelijk dat de respons op deze enquête tenminste 60% van de uitgezette lijsten is.
2. Rondgang; Aan de hand van de uitkomsten van de enquête houdt de adviseur een rondgang door het bedrijf. Tijdens deze rondgang spreekt hij met mensen in diverse functies uit het bedrijf om zo aanvullende informatie te krijgen.

3. Rapportage; De bevindingen van de inventarisatie en de rondgang worden met aanbevelingen vastgelegd in een rapport. Het bedrijf maakt aan de hand van de aanbevelingen een plan van aanpak. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

4. Opvolging; Het bedrijf ziet er zelf op toe dat het plan van aanpak wordt uitgevoerd. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu