In 1992 werd voor het eerst een VGM Checklist voor Aannemers (VCA) geïntroduceerd. De VCA-norm is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. De VCA-norm bestaat voor ongeveer 60% uit onderwerpen die ook in de Arbowet zijn vast gelegd, enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Beleidsverklaring;
  • Risico- Inventarisatie en -Evaluatie;
  • Voorlichting en instructie;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Periodiek keuren van materieel en middelen;
  • Aansluiting bij een Arbodienst;
  • Melden en registreren van ongevallen.

De VCA-norm wordt gebruikt door bedrijven die door middel van een veiligheidszorgsysteem aan de Arbowet willen voldoen. Ook commerciële belangen spelen een rol (eis van opdrachtgever). Vaak zijn dit (aannemers)bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico, zoals werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties.

Elementen
De VCA checklist kent twee certificatieniveaus:

  • VCA*

Beperkte certificering volgens de VCA checklist;
De beoordeling is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer;
Het certificaat is bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten), die niet als hoofdaannemer optreden;
Er moet voldaan worden aan 24 verplichte vragen. VCA**

Volledige certificering volgens de VCA checklist;
Naast de onder de VCA* genoemde beoordeling worden hierbij ook de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf beoordeeld;
Het certificaat is bedoeld voor bedrijven met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer;
Er moet voldaan worden aan de 33 verplichte vragen. Bovendien moeten uit de overige 13 vragen minimaal 7 vragen beantwoord worden.

Begeleiding*
Aan de hand van een intake binnen uw bedrijf kan MVA een inschatting maken van de hoeveelheid werk en de kosten, voordat er kan worden gecertificeerd.

* zie PI-blad Managementsystemen – algemene informatie

Combinaties
Behalve enkelvoudige VCA trajecten kan MVA ook assisteren bij het samenvoegen en uitbreiden van bestaande systemen tot zogenaamde integrale managementsystemen, bijvoorbeeld met ISO 9001-2000*.

* zie PI-blad NEN-ISO 9001-2000

Certificering
Certificatie audit; U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. MVA biedt begeleiding tijdens de certificering.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu