De grootste veroorzakers van dodelijke bedrijfsongeval-len en één van de grootste veroorzakers van verzuim, zijn de circa 1600 ongevallen op hoogte die jaarlijks plaatsvinden. Vaak is het niet of verkeerd gebruik van hulpmiddelen één van de oorzaken.
Overlijden, (blijvende) invaliditeit, en blijvende lichame-lijke klachten hebben financiële, psychische en sociale gevolgen voor de direct betrokkenen, collega’s en werk-gever. Het project waar een ongeval plaats vindt zal hinder ondervinden in de vorm van stilstand ten gevolge van het ongeval, de impact bij collega’s, eigen onder-zoek, politie onderzoek en onderzoek door de arbeids-inspectie.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het werken op hoogte als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.
De cursus Veilig werken op hoogte verkleint de kans op een ongeval aanzienlijk.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken op hoogte en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (Iaten) uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die (gaan) werken op een hoogte van meer dan 2,5 meter boven het maaiveld, of boven water. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • begripsomschrijvingen; 
  • Arbowet; rechten en plichten; 
  • risico’s; 
  • werken op hoogte; 
  • persoonlijke bescherming; 
  • valbeveiliging.

Het praktijkgedeelte bestaat uit oefeningen onder begeleiding van de docent waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat van deelname. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu