Werken op, aan of langs wegen brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit nou binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt.
Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van weggebruikers kan variëren van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk, asociaal en soms agressief*.
De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn.

De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creëert extra veiligheid. Hoe groot die extra veiligheid is, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de afzetting.
In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie2 zal werken op, aan of langs de weg als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Agressie en geweld
zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken op, aan of langs wegen en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (Iaten) uitvoeren van werkzaamheden.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Zij die operationeel, als toezichthouder of als projectleider bij werkzaamheden op, aan of langs de weg betrokken zijn. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 16 cursisten. Het praktische gedeelte wordt aangepast aan de werkzaamheden van de cursisten; Berm- of wegwerkzaamheden, leidingwerken, werken naast de rijbaan, etc. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • regelgeving, waaronder:
  • Arbowet; 
  • Bouwplaatsbepaling Arbobesluit; 
  • Arbeidstijdenwet; 
  • Wegenverkeerswetgeving. 
 • maatregelen op autosnelwegen (wegmarkering, persoonlijke bescherming e.d.);
 • maatregelen voor kleine werkzaamheden op en langs de vluchtstrook; 
 • maatregelen op niet-autosnelwegen en in de bebouwde kom; 
 • praktische richtlijnen voor het veilig werken langs de weg; 
 • checklist ‘veiligheid langs de weg’.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat van deelname. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de CROW uitgaven “Werk in uitvoering pakket 96A en 96B”. Het advies is deze boekjes aan te vragen en deze te verstrekken aan de cursisten, zodat men tijdens het werk kan beschikken over de juiste informatie.
Wij adviseren om elke drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu