Veel medewerkers van bedrijven worden (on)bewust bloot gesteld aan 1 of meerdere van de ongeveer 20.000 stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit houdt in dat zij het zenuwstelsel kunnen aantasten, huidaandoeningen kunnen veroorzaken of een nadelige invloed kunnen hebben op luchtwegen en longen.
De Risico -Inventarisatie en -Evaluatie* moet dit vermelden.
Wettelijk is geregeld dat blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt en dat er voorlichting en instructie moet worden gegeven over de risico’s en maatregelen.
Voor een aantal gevaarlijke stoffen zijn de wettelijke grenswaarden vastgesteld in de vorm van een Maximaal Aanvaarde Concentratie, de zogenaamde MAC-waarde. Bedrijven (of branches) zijn verplicht om voor gevaarlijke stoffen waarvoor de overheid geen grenswaarde heeft vastgesteld, zelf grenswaarden vast te stellen en veilige werkmethoden te ontwikkelen.

Voor een aantal gevaarlijke stoffen zijn de wettelijke grenswaarden vastgesteld in de vorm van een Maximaal Aanvaarde Concentratie, de zogenaamde MAC-waarde. Bedrijven (of branches) zijn verplicht om voor gevaarlijke stoffen waarvoor de overheid geen grenswaarde heeft vastgesteld, zelf grenswaarden vast te stellen en veilige werkmethoden te ontwikkelen.

Een groot aantal gevaarlijke stoffen kan men herkennen aan het etiket dat de fabrikant (of leverancier) op de verpakking heeft gezet. Deze etiketten geven echter alleen elementaire informatie over risico’s en de beheersmaatregelen.
De zogenaamde “veiligheidsinformatiebladen” welke een producent of leverancier aan een beroepsmatige gebruiker ter beschikking dient te stellen, moeten aanvullende informatie bevatten, om zo de werknemers en het milieu op adequate wijze te kunnen beschermen.

Werknemers dienen dan ook niet alleen bewust te zijn van de risico’s op dit gebied, maar ook op de juiste wijze te handelen naar de ter beschikking staande informatie.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie.

Doel van de cursus

Deelnemers inzicht geven in de gezondheidsrisico’s en de te nemen beheersmaatregelen bij het werken met en/of in de omgeving van gevaarlijke stoffen.

Doelgroep en vooropleiding

Operationele medewerkers die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen.
Voor deze cursus is geen speciale vooropleiding vereist.

Cursusduur en-inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 20 cursisten.
De volgende onderwerpen worden hierbij behandeld:

• wat zijn gevaarlijke stoffen;
• wet- en regelgeving;
• etikettering;
• gebruik van Veiligheidsinformatiebladen;
• MAC waarden;
• arbeidshygiënische strategie;
• persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvang naast het cursusmateriaal van MVA een certificaat van deelname. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier of via www.arbode.nl. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu