Jaarlijks vinden er, binnen de Nederlandse bedrijven, ca. 3000 ongevallen plaats waarbij een ziekenhuisop¬name noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo’n 500 branden uit waarvoor de brandweer moet uitrukken.
Als werkgever bent u verplicht zich bij te laten staan door één of meerdere deskundige werknemers op het gebied van bedrijfshulpverlening.
Wanneer er zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf aanwezig zijn en de situatie in het bedrijf complex is, moet de inzet van de bedrijfshulpverleners gecoördineerd worden door een ploegleider BHV. Deze taak mag uitgevoerd worden door de werkgever zelf of door een lijnfunctionaris.

Taken Ploegleider BHV

De hoofdtaak van de ploegleider BHV is sturing te geven aan de inzet van het bedrijfshulpverleningteam, hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het BHV-team ingezet wordt en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden.

Taken:

 • voorbereiding op de inzet van de BHV-ploeg; 
 • oefenen met de BHV -ploeg; 
 • beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied; 
 • beheer en centrale van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen; 
 • evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.

Doel van de cursus

De cursus Ploegleider BHV is bedoeld de functionaris voor te bereiden op zijn/haar taak om de inzet van bedrijfshulpverleners te coördineren en erop toe te zien dat zij hun taken op de juiste wijze uitvoeren.

Doelgroep en vooropleiding

Leidinggevenden van middelgrote en grote BHV organisaties. Voor deze cursus is de basiscursus BHV* als vooropleiding vereist.

*zie PI-blad Bedrijfshulpverlener Basiscursus

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt in 2 dagen gegeven voor maximaal 12 cursisten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • organisatie;
 • kennis van de organisatie; 
 • begeleiden van de inzet; 
 • verbindingen; 
 • voorbereiding; 
 • inzet.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek en bij een goed resultaat op het theorieexamen een diploma Ploegleider BHV. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus* te volgen.

Docenten

Ervaren, gecertificeerde en erkende kader- en brandweerinstructeurs die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I. www.arbostore.eu