Jaarlijks vinden er, binnen de Nederlandse bedrijven, ca. 3000 ongevallen plaats waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo’n 500 branden uit waarvoor de brandweer moet uitrukken.
Als werkgever wordt u verplicht tot het aanwijzen van één of meer bedrijfshulpverleners.
Wanneer er zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te beperken.

BHV regelgeving

Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 3 Arbowet) en zijn verplicht om te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van BHV (bedrijfshulpverlening) (artikel 15 Arbowet).
Een juiste invulling is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituaties en risico’s. Op basis van de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie* (RI&E) zal de werkgever het juiste aantal BHV-ers moeten vaststellen, zodat elk moment voldoende hulpverleners binnen het bedrijf aanwezig zijn.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

De cursisten leren de volgende taken:
• verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen;
• alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
• alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverlenings-organisaties.

Doelgroep en vooropleiding

Elk bedrijf met personeel in dienst. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt in 2 dagen gegeven voor maximaal 16
cursisten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Dag 1:

  • levensreddende handelingen; 
  • eerste hulp; 
  • redden en verplaatsen slachtoffers; 
  • reanimatie.

Dag 2:

  • bestrijden beginnende brand; 
  • ontruiming; 
  • communicatie en melden incidenten; 
  • blussen met kleine blusmiddelen.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek en bij een goed resultaat op het theorie- en praktijkexamen een diploma BHV met een geldigheid van 1 jaar*.
Voor het gedeelte levensreddende handelingen is vrijstelling mogelijk indien de cursist in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp met aantekening reanimatie. Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het gedeelte brand, ontruiming en communicatie.

*zie PI-blad Bedrijfshulpverlener Herhaling

Docenten

Ervaren, gecertificeerde en erkende kader- en brandweerinstructeurs die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van oa. : een mobiele blusunit, reanimatiepoppen en instructievideo’s.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu