De Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* inventariseert onder andere de (vermoedelijke) aanwezigheid van schadelijke stoffen en dampen waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden. Vaak is hierbij een aanvullende inventarisatie nodig in de vorm van een meting.
Voorbeelden van schadelijk stof zijn onder andere:

 • asbest;
 • kwarts;
 • houtstof.

Deze staan op de lijst van kankerverwekkende stoffen.
Voorbeelden van schadelijke dampen zijn onder andere:

 • dieselmotorenemissie (NOx, roet, SO2, CO);
 • lasrook (metaaldamp, NOx, SO2, CO);
 • verfdampen;
 • organische oplosmiddelen;
 • anessthesiegassen.

Voor een aantal gevaarlijke stoffen zijn de wettelijke grenswaarden vastgesteld in de vorm van een Maximaal Aanvaarde Concentratie, de zogenaamde MAC-waarde. Bedrijven (of branches) zijn verplicht om voor gevaarlijke stoffen waarvoor de overheid geen grenswaarde heeft vastgesteld, zelf grenswaarden vast te stellen en veilige werkmethoden te ontwikkelen.

De Arbowet verplicht de werkgever:

 • aanwezige gevaarlijke stoffen binnen zijn bedrijf te inventariseren;
 • van alle stoffen het productinformatieblad opvragen bij de leverancier;
 • werknemers alle relevante informatie met betrekking tot het gebruik en de opslag van de gevaarlijke stoffen kenbaar te maken en ter inzage hebben liggen.

  *zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Referenties 

 •  Arbowet en nationale MAC-waarde lijst; 
 •  wettelijke lijst SER / Gezondheidsraad 
 • diverse normen voor metingen (NEN-EN 689, 481, 482) en analyse (BIJV. mdhs 14/2).

Werkwijze
MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Oriëntatie; Bij een oriënterend bezoek wordt gekeken op welke locaties of bij welke functies metingen moeten worden verricht voor een representatief resultaat. Op basis hiervan kan een passende offerte worden gemaakt voor het uitvoeren, analyseren en rapporteren van de metingen.

2. Inventarisatie; De metingen worden onder begeleiding van een Arbeidshygiënist op locatie uitgevoerd. Om betrouwbaar te kunnen meten volgens de geldende normen gebeurt dit onder representatieve omstandigheden. Afhankelijk van het doel van de metingen zijn niet alleen de apparatuur, maar ook werkwijze, meetpunten en omstandigheden hierbij van belang.

3. Analyse; Afhankelijk van het soort stof/damp en de meetmethode worden de genomen monsters geanalyseerd door gecertificeerde laboratoria.

4. Rapportage; De resultaten van de metingen worden met aanbevelingen vastgelegd in een rapportage. Het bedrijf maakt zelf op basis van de aanbevelingen het plan van aanpak. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

5. Afhandelen plan van aanpak; Het bedrijf is er zelf verantwoordelijk voor om de maatregelen genoemd in het plan van aanpak op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

6. Herhalingsmetingen; Nadat er maatregelen zijn getroffen, is het gebruikelijk dat er herhalingsmetingen worden uitgevoerd. Hiermee kan worden aangetoond dat de maatregelen het juiste effect hebben gehad.

7. Actualiseren; Bij veranderde blootstelling ten gevolge van werkwijze of materialen wordt geadviseerd na te gaan of de blootstelling nog steeds onder de wettelijke grenswaarde is, eventuele afwijkingen worden in het plan van aanpak vermeld. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu