Om de arbo risico’s binnen uw bedrijf te beheersen is het noodzakelijk om deze eerst volledig in kaart te brengen. Op basis daarvan kan een actieplan worden opgesteld.

De Arbowet verplicht sinds 1 januari 1994 alle bedrijven een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGW).

Het doel van een deugdelijke en op schrift gestelde RI&E is, door het inventariseren van (mogelijke) risico’s en het opstellen van een Plan van aanpak, een beleid op te stellen dat gericht is op het verbeteren van de ar-beidsomstandigheden.

Zo vormt de RI&E de belangrijkste basis voor het te voeren arbobeleid binnen een bedrijf.

Referenties

  • Arbowet

Werkwijze
MVA voert voor bedrijven RI&E’s uit volgens de wettelijke eisen en biedt haar dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Vooronderzoek; Werknemers (allemaal of een selectie) ontvangen een welzijnsvragenlijst* en het bedrijf een bedrijfsoriëntatielijst. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het vervolg van het onderzoek.

2. Bedrijfsbezoek; Middels een bezoek aan het bedrijf en eventueel een project, wordt, oa. door gesprekken met werk¬nemers en leiding¬gevenden, een beeld gevormd van de bedrijfssituatie en een globale inventarisatie gemaakt van de risico’s.

3. Rapportage; Deze risico’s worden aangeduid als zeer hoog, hoog, midden of laag. Voor elk omschreven risico wordt in het plan van aanpak een termijn, een verantwoordelijke en een aanbeveling volgens het principe "bestrijden aan de bron" opgesteld. Het concept rapport kan ter info naar de klant gemaild worden voordat eventuele goedkeuring wordt aangevraagd.

4. Goedkeuring; Bij gebruikmaking van erkende bran-chespecifieke RI&E-instrumenten hoeven bedrij-ven tot en met 25 medewerkers hun RI&E niet te laten toetsen. In alle andere gevallen wordt de RI&E getoetst door een van onze kerndeskundigen.

5. Aanvullende inventarisatie; Indien noodzakelijk gebleken uit de RI&E, kan MVA aanvullende inventarisaties uitvoeren voor oa.: klimaat, geluid, stof, beeldschermwerkplekken, arbeidsmiddelen, pbm’s en legionella. Ook kunnen aanvullende inventarisaties worden gedaan zoals vereist in de VCA norm ten aanzien van milieu en voor projecten.

6. Afhandelen plan van aanpak; Het is de verplichting van het bedrijf om het plan van aanpak op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

7. Actualiseren van de RI&E; Het actueel houden van de RI&E gebeurt via het plan van aanpak. Bij ontwikkelingen op het gebied van oa.: ervaring, werkwijze, materieel, locatie, wetgeving en organisatie moeten de risico’s tussentijds geïnventariseerd worden en in het plan van aanpak worden verwerkt. Het plan van aanpak moet minimaal jaarlijks geactua¬li¬seerd worden. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

*zie PI-blad Inventarisatie Welzijn
zie PI-bladen Inventarisatie Geluid, -Stof en Damp, -Beeldscherm werkplekken, -Arbeidsmiddelen, -PBM en -Legionella

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu