Tijdens de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* worden de risico’s binnen een bedrijf geïnventariseerd en verwoord in het plan van aanpak. Deze risico’s dienen zoveel mogelijk aangepakt te worden bij de bron, omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is moeten medewerkers gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals;

  • helm;
  • veiligheidskleding;
  • veiligheidsschoenen;
  • adembescherming (stofmaskers);
  • gehoorbescherming;
  • veiligheidsbril.

PBM zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.

In de praktijk zijn er echter veel situaties waarin het noodzakelijk is om PBM te gebruiken, eventueel als aanvulling op of in combinatie met andere maatregelen. PBM moeten herkenbaar zijn aan het CE-teken.

Uitsluitend verstrekken is niet goed genoeg. De werkgever moet zich ervan overtuigen dat de juiste PBM worden verstrekt en gebruikt3. Bovendien moeten deze regelmatig worden onderhouden of vervangen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie
2zie PI-blad Inventarisatie Geluid
3zie PI-blad Werkplekinspecties

Referenties

  • Arbowet

Werkwijze
MVA. biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Inventarisatie; Tijdens gesprekken met de verantwoordelijke mensen en bezoeken aan locaties krijgt de adviseur een beeld van de activiteiten van het bedrijf en de PBM die daarbij worden gebruikt. Tijdens de rondgang wordt gekeken of de PBM gratis worden verstrekt, adequaat zijn en of zij ook worden gebruikt. Bovendien moeten ze worden onderhouden en zo nodig worden vervangen.

Rapportage; De resultaten van de inventarisatie worden met aanbevelingen vastgelegd in een knelpuntenlijst, het bedrijf dient zelf het plan van aanpak in te vullen.

2. Afhandelen plan van aanpak; Het bedrijf is er zelf verantwoordelijk voor om het plan van aanpak op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

3. Actualiseren; Bij ontwikkelingen op het gebied van oa.: werkwijze en materieel kan een nadere inventarisatie van de PBM’s dan noodzakelijk zijn. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu