De NEN-ISO 14001 norm specificeert eisen voor een milieuzorgsysteem. Een organisatie kan zo een beleid en doelstellingen formuleren, waarbij rekening wordt gehouden met informatie over belangrijke milieueffecten en eisen vanuit wet- en regelgeving.

De norm heeft betrekking op de milieuaspecten die de organisatie kan beheersen en waarop zij, naar verwacht mag worden, invloed kan uitoefenen. De norm stelt zelf geen specifieke criteria voor milieuprestaties vast.

De internationale norm is van toepassing op elke organisatie die:

 • een milieuzorgsysteem wil implementeren, bijhouden en verbeteren;
 • zich ervan wil verzekeren dat zij het door haar vastgestelde milieubeleid naleeft;
 • dergelijke naleving aan anderen wil aantonen;
 • haar milieuzorgsysteem door een externe organisatie wil laten certificeren/registreren;
 • zelf de naleving van deze internationale norm wil vaststellen en daarvan een eigen verklaring wil afleggen.

Alle eisen in deze internationale norm zijn bedoeld om onderdeel te zijn van elk willekeurig milieuzorgsysteem. De mate van toepassing zal afhangen van factoren zo-als het milieubeleid van de organisatie, de aard van de activiteiten en de omstandigheden waarin zij opereert.

Elementen

Een milieuzorgsysteem volgens NEN-ISO 14001 moet de volgende elementen in zich hebben:

 • milieuzorgsysteem vaststellen en bijhouden;
 • milieubeleid;
 • planning;
 • implementatie en uitvoering;
 • controle en corrigerende maatregelen;
 • beoordeling door de directie.

De norm is algemeen gesteld en kan toegepast worden op alle soorten organisaties. Daarbij wordt steeds gekeken naar de in de branche van toepassing zijnde normen en wet- en regelgeving. Deze elementen zorgen echter wel voor een proces van continue verbetering.

Begeleiding*
Aan de hand van een intake binnen uw bedrijf kan MVA een inschatting maken van de hoeveelheid werk en de kosten, voordat er kan worden gecertificeerd.

* zie PI-blad Managementsystemen – algemene informatie

Combinaties
De NEN-ISO 14001 norm is gebaseerd op dezelfde al-gemene principes als de NEN-ISO 9001:2000 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Intergratie met een andere (kwaliteits)managementsysteem is mogelijk, hierdoor ontstaat er een algemeen managementsysteem, met daarin elementen van bijvoorbeeld milieu, kwaliteit en veiligheid.

Certificering
Certificatie audit; U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. MVA biedt begeleiding tijdens de certificering.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu