Legionellabesmetting met de bacterie die de veteranenziekte veroorzaakt, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Hoewel de legionellabacterie al lang bestaat, is iedereen sinds de Legionella epidemie in Bovenkarspel waardoor 10-tallen mensen overleden, zeer alert op de aanwezigheid van deze bacterie.

Met ingang van 15 oktober 2000 is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), de "Tijdelijke regeling Legionella-preventie in leidingwater" in werking gesteld. Dit is een bindende regeling welke deel uit maakt van de Arbowet.

In deze wettelijke regeling is de verplichting opgenomen voor exploitanten van warmwatervoorzieningen, afzonderlijke drinkwatervoorzieningen en huishoudwatervoorzieningen en eigenaren van collectieve leidingnetten om een risicoanalyse uit te (laten) voeren en indien noodzakelijk naar aanleiding hiervan een heersplan op te stellen en passende maatregelen te nemen.

MVA heeft de deskundigheid om u te helpen in het opzetten van een beheersplan door het uitvoeren van een verdiepingsonderzoek naar mogelijke aanwezigheid van de Legionella bacterie in het leidingwater systeem van uw bedrijf.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal de mogelijkheid tot Legionella besmetting als een risico genoemd worden wanneer er watervernevelende apparatuur aanwezig is.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Referenties
Tijdelijke regeling Legionella-preventie in leidingwater, beheersplan volgens artikelen 4.85 tot en met 4.91 van het Arbobesluit.

Werkwijze
In het beheersplan worden de maatregelen beschreven met betrekking tot techniek, onderhoud, veiligheid en hygiëne, die er toe moeten leiden dat een stabiele en veilige situatie wordt bereikt. Het beheersplan dient een duidelijke tekening te bevatten van het tapwater¬systeem met aanduiding van de meetpunten voor temperatuur en bacteriologische analyse.

Een beheersplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • beschrijving van de installatie met een gedetailleerde tekening en een overzicht van de gebruikte materialen en aangesloten toestellen;
  • risicoanalyse door een deskundige met opgave van eventuele verbeterpunten;
  • overzicht van de uitgevoerde maatregelen, dan wel de wijze waarop de risico’s moeten worden beheerst door aanvullende maatregelen;
  • aanduiding van de plaatsen waar temperatuur metingen dienen te worden uitgevoerd;
  • schema voor de bacteriologische controle;
  • procedures voor het werken met aangesloten apparaten;
  • preventieve maatregelen voor het desinfecteren van de installatie;
  • beschrijving van de organisatie en de verantwoordelijkheden;
    logboek waarin alle relevante gegevens (ook analyses en wijzigingen) worden geregistreerd.

MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Analyse en opstellen checklist beheersplan;

2. Controle temperatuur van de installatie en tappunten;

3. Watermonsters nemen en opsturen aan STER laboratorium;

4. Adviseren over de implementatie van de beheersmaatregelen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu