Bedrijven leveren goederen of diensten om te kunnen voldoen aan de vraag van klanten. De kwaliteitsnorm NEN-ISO 9001:2000 kan helpen om dit proces te optimaliseren.

De klant verwacht een product met eigenschappen dat voldoet aan de verwachting en de behoefte. Hieraan kunnen voldoen betekent meestal een tevreden klant. Omdat de behoefte en verwachtingen van klanten aan veranderingen onderhevig zijn, is het noodzakelijk om de producten en processen hieraan aan te passen.

Een kwaliteitsmanagementsysteem stelt echter geen producteisen. Die worden bepaald door klanten en kunnen zijn vastgelegd in normen en wet- of regelgeving.

Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bedrijven om de klantenwensen te analyseren, de bijbehorende bedrijfsprocessen te identificeren en te blijven beheersen. Daarmee biedt een kwaliteitsmanagement¬systeem een raamwerk voor continue verbetering om te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Het geeft aan dat het bedrijf in staat is om gemaakte afspraken en beloftes na te komen.

De norm kan ook worden gebruikt door interne en externe partijen, inclusief instellingen voor certificering, om te bepalen in hoeverre de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van de klant en aan wettelijke voorschriften.

Scope
Omdat de norm toepasbaar is op alle soorten bedrijven, is het noodzakelijk om vast te leggen welke bedrijfsactiviteiten onder het kwaliteitsmanagement¬systeem vallen. Bij certificatie wordt dit ook vastgelegd op het certificaat.

Elementen
De kwaliteitsnorm NEN-ISO 9001:2000 kent een aantal elementen waaraan voldaan moet worden: Het hoofdproces moet beschreven zijn, detaillering is afhankelijk van het kwaliteitssysteem. Er moeten minimaal 6 procedures beschreven zijn:

  • documentatieheer;
  • kwaliteitsregistraties;
  • corrigerende maatregelen;
  • preventieve maatregelen;
  • interne audits;
  • beheersing van afwijkingen.

De norm stelt echter geen eisen aan de vorm of de structuur van het systeem. Wel moet er duidelijk een beleid, procesbeheersing en een verbetercyclus aanwezig zijn.

NEN-ISO 9001:2000
De NEN-ISO 9001:2000 norm is certificeerbaar vanaf november 2000 en vervangt de NEN-ISO normen 9001, 9002 en 9003. Vanaf december 2003 is certificering volgens deze ‘oude’ normen niet meer mogelijk en verliezen uitgegeven certificaten hun geldigheid.

Begeleiding*
Aan de hand van een intake binnen uw bedrijf kan MVA een inschatting maken van de hoeveelheid werk en de kosten, voordat er kan worden gecerti¬ficeerd.

* zie PI-blad Managementsystemen – algemene informatie

Combinaties
Behalve enkelvoudige trajecten kan MVA ook assisteren bij het samenvoegen en uitbreiden van bestaande systemen tot zogenaamde integrale managementsystemen, bijvoorbeeld met VCA*/**.

* zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem-VCA 2000-03

Certificering
Certificatie audit; U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. MVA biedt begeleiding tijdens de certificering.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies op het bovenstaande telefoonnummer of bij uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu