Wanneer werknemers door inademing of huidcontact blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, is een aanvullend onderzoek op de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* nodig. Van alle aanwezige gevaarlijke stoffen moet dan worden geïnventariseerd of de blootstelling kan leiden tot schade aan de gezondheid van de werknemers.

Van bedrijven wordt verlangd dat ze het beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen in belangrijke mate zelf vorm geven. Voor een aantal gevaarlijke stoffen zijn wettelijke grenswaarden vastgesteld, in alle andere gevallen worden bedrijven (of branches) verplicht om zelf grenswaarden vast te stellen en veilige werkmethoden te ontwikkelen voor gevaarlijke stoffen.

De Arbowet verplicht de werkgever tot:
• een inventarisatie van gevaarlijke stoffen;
• het bijhouden van een register;
• een beoordeling van de feitelijke risico’s;
• het treffen van beschermende maatregelen ;
• voorlichting en instructie van alle relevante informatie aan de werknemers.

MVA beschikt over deskundigen die voor u het gevaarlijke stoffen beleid kunnen ontwikkelen. Wij hebben een handzame methode ontwikkeld om stapsgewijs de risico’s van de gevaarlijke stoffen in uw bedrijf te inventariseren. Deze methode voldoet aan de eisen die in normblad NEN-EN 689 (1995) worden gesteld.

* zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Werkwijze

MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Oriëntatie; Bij een oriënterend bezoek wordt besproken om welke (tot dan toe bekende) gevaarlijke stoffen het gaat en op welke locaties of bij welke functies de werknemers ermee in contact kunnen komen. Op basis van de initiële beoordeling kan een passende offerte worden gemaakt voor een basisonderzoek naar de blootstelling.

2. Basisonderzoek: De risico’s van de aanwezige gevaarlijke stoffen worden geïnventariseerd en ingevoerd in het gevaarlijke stoffenregister. Zo nodig wordt een advies gegeven voor het opstellen van bedrijfsgrenswaarden. In aanvulling daarop wordt op locatie een beoordeling uitgevoerd van de werkmethoden waarbij werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt conform NEN-EN 689 (1995) een schatting gemaakt van de blootstelling, onderbouwd met oriënterende metingen.

3. Rapportage; Op basis van de beoordeling van de blootstelling en de werkmethoden, wordt advies gegeven over het gevaarlijke stoffenbeleid en mogelijke maatregelen. Het bedrijf maakt zelf op basis daarvan een plan van aanpak en voert de maatregelen uit. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA

4. Afhandelen plan van aanpak; Het bedrijf is er zelf verantwoordelijk voor om het gevaarlijke stoffen register actueel te houden. Veelal moeten er ook voorschriften worden gemaakt voor veilige werkmethoden. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA

5. Aanvullend onderzoek: Soms blijkt uit het basisonderzoek, dat er meer gedetailleerd onderzoek nodig is, dan brengen wij daarvoor een offerte uit. Het is altijd zinvol om, na het nemen van maatregelen volgens het plan van aanpak, herhalingsmetingen uit te voeren. Als het goed is, stelt u dan vast, dat de situatie onder controle is en de medewerkers geen verhoogd gezondheidsrisico meer lopen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu