Blootstelling aan biologische agentia, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Tot de biologische agentia behoren bacteriën, schimmels en virussen.

Indien er een verhoogd risico is op blootstelling aan biologische agentia die mogelijk tot klachten of gezondheidsschade kunnen leiden, dient dit te worden onderzocht. Het onderzoek is een verdieping in het kader van de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie*.

Mogelijke risicovolle situaties, omstandigheden en beroepen:
• vervuilde ventilatiekanalen in kantoren;
• vervuilde vloeren/tapijten;
• werkzaamheden met huisvuil;
• werkzaamheden in laboratoria;
• in gezondheiszorg contact met patiënten (Hepatitis B/C, HIV, TBC, etc.) bijv. via bloedcontact ;
• contact met landbouwhuisdieren of –producten;
• bakkerijen;
• etc.

De gezondheidseffecten kenmerken zich als infecties, allergieën en vergiftigingen.

Blootstellingsonderzoek vindt plaats door het nemen van luchtmonsters en/of veegmonsters. In het onderzoek wordt specifiek gezocht naar de aanwezigheid van ziekmakende bacterieën en schimmels en wordt de totale belasting hiervan beoordeeld.
Ook wordt op verzoek een totaal van gram-negatieve bacterien bepaald aan de hand van de hoeveelheid aanwezige endotoxine.

MVA heeft de deskundigheid om u te helpen bij het uitvoeren van blootstellingsonderzoek.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Referenties

AI-blad 9: Biologische agentia
Arbobesluit art. 4.85
Europese richtlijn 26 nov 1990, nr. 90/679/EG

Werkwijze

Onze dienstverlening bestaat uit:

1. Oriëntatie; Bij een oriënterend bezoek wordt gekeken op welke locaties of bij welke functies metingen moeten worden verricht voor een representatief resultaat. Op basis hiervan kan een passende offerte worden gemaakt voor het uitvoeren, analyseren en rapporteren van de metingen.
2. Inventarisatie; De metingen worden onder begeleiding van een Arbeidshygiënist op locatie uitgevoerd. Om betrouwbaar te kunnen meten volgens de geldende normen gebeurt dit onder representatieve omstandigheden. Afhankelijk van het doel van de metingen zijn niet alleen de apparatuur, maar ook werkwijze, meetpunten en omstandigheden hierbij van belang.
3. Analyse; Afhankelijk van de biologische agentia en de meetmethode worden de genomen monsters geanalyseerd door gecertificeerde laboratoria.
4. Rapportage; De resultaten van de metingen worden met aanbevelingen voor het nemen van maatregelen vastgelegd in een rapportage. Het bedrijf maakt zelf op basis van de aanbevelingen het plan van aanpak. MVA kan u hierbij ondersteunen.
5. Afhandelen plan van aanpak; Het bedrijf is zelf verantwoordelijk om de maatregelen genoemd in het plan van aanpak op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen.
6. Herhalingsmetingen; Nadat maatregelen zijn getrof-fen, is het gebruikelijk dat herhalingsmetingen worden uitgevoerd. Hiermee kan worden aangetoond dat de maatregelen het juiste effect hebben gehad en dat de blootstelling tot onder de vastgestelde grenswaarde is gedaald.
7. Actualiseren; Bij veranderde blootstelling ten gevolge van werkwijze of materialen wordt geadviseerd na te gaan of de blootstelling nog steeds onder de wettelijke grenswaarde is, eventuele afwijkingen worden in het plan van aanpak vermeld.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu