Om de Arbo risico’s binnen uw horecabedrijf te beheersen is het noodzakelijk om deze eerst volledig in kaart te brengen, op basis daarvan kan een actieplan worden opgesteld.

De Arbowet verplicht sinds 1 januari 1994 alle bedrijven een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW). Als optie kan Milieu in deze inventarisatie worden meegenomen.

Het doel van een deugdelijke en op schrift gestelde RI&E is door het inventariseren van (mogelijke) risico’s en het opstellen van een plan van aanpak, een beleid op te stellen dat gericht is op het verbeteren van de ar-beidsomstandigheden.

Zo vormt de RI&E de belangrijkste basis voor het te voeren arbobeleid binnen een bedrijf.

Referenties

  • Arbowet

Werkwijze
MVA. voert voor horecabedrijven RI&E’s uit volgens de wettelijke eisen en biedt haar dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Bedrijfsbezoek;
– middels een Arbo-rondgang in het bedrijf wordt, oa. door gesprekken met werk¬nemers en eventueel leiding¬gevenden, een beeld gevormd van de bedrijfssituatie en -locatie;
– de welzijnsaspecten worden in gesprekken met medewerkers beoordeeld;
– de vragenlijst “Horeca-RI&E” wordt samen met de klant ingevuld;
– de geïventariseerde risico’s worden vastgelegd in een plan van aanpak.

2. Goedkeuring; Bij gebruikmaking van erkende bran-chespecifieke RI&E-instrumenten hoeven bedrij-ven tot en met 25 medewerkers hun RI&E niet te laten toetsen. In alle andere gevallen wordt de RI&E getoetst door een van onze kerndeskundigen.

3. Aanvullende inventarisatie; Indien noodzakelijk gebleken uit de RI&E, kan MVA aanvullende inventarisaties* uitvoeren voor oa.: klimaat, geluid, beeldschermwerkplekken, en legionella.

4. Afhandelen plan van aanpak; Het is de verplichting van het bedrijf om het plan van aanpak op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

5. Actualiseren van de RI&E; Het actueel houden van de RI&E gebeurt via het plan van aanpak. Bij ontwikkelingen op het gebied van oa.: ervaring, werkwijze, locatie, wetgeving en organisatie moeten de risico’s tussentijds geïnventariseerd worden en in het plan van aanpak worden verwerkt. Het plan van aanpak moet minimaal jaarlijks geactua¬li¬seerd worden. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

*zie PI-bladen Inventarisatie Geluid, -Beeldscherm werkplekken en -Legionella

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu