Blootstelling aan schadelijk geluid kan de gezondheid en het welzijn van de medewerkers ernstige en onherstelbare schade toebrengen.

Tijdens de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* wordt de aanwezigheid van onder meer geluid beoordeeld, bij een teveel aan geluid of juist de aanwezigheid van geluid, zal er in het Plan van Aanpak een inventarisatie geluid worden verlangd.
Hiermee kan worden aangetoond of de werkgever aan de eisen van het Arbo-besluit voldoet met betrekking tot de fysieke belasting van de werknemer. De werkgever moet namelijk:

  • de arbeid zodanig organiseren;
  • de arbeidsplaats zodanig inrichten;
  • een zodanige productie- en werkmethode toepassen;
  • zodanige hulpmiddelen dan wel persoonlijke beschermingsmiddelen laten gebruiken, dat de fysieke belasting van de werknemer geen gevaren met zich meebrengt voor zijn veiligheid en gezondheid.

De inventarisatie geluid zal duidelijk maken welke maatregelen er, conform de arbeidshygiënische strategie, genomen moeten worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden pas gebruikt als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt, zij zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen. In de praktijk zijn er echter veel situaties waarin het noodzakelijk is om PBM te gebruiken, eventueel als aanvulling op of in combinatie met andere maatregelen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Referenties

  • Arbo-wet; 
  • Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E); 
  • NEN 3419; 
  • Arbo-Informatieblad AI-4, Lawaai op de werkplaats.

Werkwijze
1. Inventarisatie; Meting van de momentane geluidsniveaus (LAeqw) bij de verschillende werkzaamheden, meting van de piekgeluiden (LPiek) in het bedrijf en bepaling van de totale dagdoses geluid (LAexT) van de medewerkers.

2. Rapportage; De resultaten van de inventarisatie worden met aanbevelingen vastgelegd in een rapport dat in drievoud wordt aangeboden. Het bedrijf maakt zelf op basis van de aanbevelingen het plan van aanpak. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

3. Afhandelen plan van aanpak; Het bedrijf is er zelf verantwoordelijk voor om de maatregelen genoemd in het plan van aanpak op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

4. Actualiseren; Bij de aanschaf van nieuwe/andere arbeidsmiddelen moeten deze gecontroleerd worden op geluidbelasting, eventuele afwijkingen worden in het plan van aanpak vermeld. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van MVA.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu