Cursus: Eerste hulp bij werken met kinderen (EHK) – basis

Duur: 2 dagen
Cursustijden: 08.30 – 16.30 uur
Locatie: Grenshotel de Jonckheer – Aanwas 17 – Ossendrecht
Verzorging: Koffie, thee en uitgebreide lunch
Competentie testen en theorie examen

NIBHV EHK Basis diploma na succesvolle afronding

Er is geen vooropleiding vereist.
Als je werkt met kinderen, bijvoorbeeld in de crèche of op een basisschool dan wil je vanzelfsprekend goed zorgen voor ‘jouw’ kinderen. Er is ook van alles gedaan dat de kinderen zich in een veilige omgeving kunnen spelen en ontwikkelen. Maar er bestaat altijd een kleine kans dat er toch een ongeval plaats vindt. Om in dat geval juist te kunnen handelen is noodzakelijk dat je eerste hulp kunt verlenen.
De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie.
Certificering
In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ van NIBHV is een geldig certificaat en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Inhoud training
Tijdens de training worden alle relevante zaken behandeld waarna de cursist:

• de algemene hulpverleningsregels kan toepassen
• bekend is met de regels voor het melden en alarmeren
• bekend is met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp
• kennis heeft van en inzicht in de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling en kan deze toepassen bij het verlenen van Eerste Hulp
• kennis heeft van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
• kennis heeft van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen