Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstan-digheden (artikel 3 Arbowet) en zijn verplicht om te zor-gen voor deskundige bijstand op het gebied van de be-drijfshulpverlening (artikel 15 Arbowet).
Een juiste invulling is afhankelijk van de specifieke be-drijfssituaties en risico’s. Op basis van de Risico- Inven-tarisatie & -Evaluatie* (RI&E) zal de werkgever het juiste aantal BHV-ers moeten vaststellen, zodat elk moment voldoende hulpverleners binnen het bedrijf aanwezig zijn.
Wanneer er zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te beperken.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

E-learning

Het volgen van lessen, het lezen van boeken en het oe-fenen met examenvragen kost veel tijd. Vaak begint een cursist, als gevolg van tijdgebrek, pas kort voor een examen met studeren. Zelfs wanneer een cursist zo het examen haalt, zal veel kennis weer snel vergeten zijn.

E-learning in combinatie met “face to face” instructie is hiervoor een oplossing. Zelf stapsgewijs leren via de computer is een unieke leermethode gebaseerd op het herhalen van vragen, met specifieke terugkoppeling over de antwoorden. Dit zorgt voor betere studieresulta-ten met minder studie-inspanning!

Doel van de cursus

De cursisten leren de volgende taken:
• verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen;
• alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
• alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

Doelgroep en vooropleiding

Elk bedrijf met personeel in dienst. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.
Als e-learning-student moet u:
• zelfstandig kunnen studeren;
• over voldoende studiediscipline beschikken;
• gemotiveerd zijn;
• doorzettingsvermogen hebben.

Cursusduur en –inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• levensreddende handelingen;
• reanimatie, redden en verplaatsen slachtoffers;
• AED (Automatische Externe Defribillator);
• bestrijden beginnende brand;
• ontruiming;
• communicatie en melden incidenten;
• blussen met kleine blusmiddelen.

Cursusmateriaal en afsluiting

Een groot deel van het lesmateriaal kunt u downloaden. U bepaalt zelf waar vandaan u de lessen volgt.
De mogelijkheid tot examentraining is aanwezig.
De cursus wordt afgesloten met een toets volgens de NEN-4000 Bedrijfshulpverlening. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een diploma met een geldigheid van 1 jaar*.

*zie PI-blad Bedrijfshulpverlener Herhaling

Docenten

Ervaren, gecertificeerde erkende kader- en brandweerinstructeurs. die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van oa. : een mobiele blusunit, reanimatiepoppen en instructievideo’s.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu