Arbo inventarisatie Bedrijfspand

Wanneer uw huidige bedrijfspand of locatie niet meer voldoet en nieuwbouw* geen optie is, dan kan het betrekken van een bestaand pand een goede oplossing zijn.

Het feit dat een gebouw voldoet aan de minimumeisen van o.a. het Bouwbesluit wil echter niet automatisch zeggen dat aan alle aspecten van de arbowetgeving wordt voldaan. Helaas komt het regelmatig voor dat er na ingebruikname of tijdens de verplichte Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* verschillende knelpunten aan het licht komen.

Dit betreft knelpunten ten aanzien van bijvoorbeeld:

 • vluchtwegen en calamiteitenvoorzieningen;
 • klimaat;
 • opslag gevaarlijke stoffen;
 • inbraakwerende voorzieningen;
 • indeling van (werk)ruimten;
 • eschiktheid voor specifieke doelgroep;
 • etc.

Om dure aanpassingen achteraf zoveel mogelijk te voorkomen, is deskundige ondersteuning in een vroeg stadium, noodzakelijk.

* zie PI-blad Arbo advisering bij nieuw-/verbouw
**zie PI-blad Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

 

Doel

Het doel is het vroegtijdig signaleren van knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en beveiliging.

Door onze signalering en bijbehorende adviezen kunnen dure aanpassingen achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast is er vaak winst te behalen op het gebied van medewerkerstevredenheid / -verzuim en efficiëncy.

De advisering voor een andere bedrijfspand kan variëren van een compleet gebouwencomplex tot een vleugel of enkele ruimte.

 

Werkwijze

Onze advisering bestaat minimaal uit:

 • gezamenlijke rondgang in en om het gebouw waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met de onderwerpen uit de verplichte RI&E;
 • gesprek met medewerkers (negatieve) ervarin-gen van het oude gebouw of de oude locatie positief te gebruiken in de nieuwe situatie;
 • rapportage met bevindingen en adviezen welke met de opdrachtgever besproken wordt.

Dit kan worden uitgebreid met o.a.:

 • advisering en begeleiding bij het inrichten van de werkplekken;
 • advisering t.a.v. veiligheid, beveiliging en interne milieuzorg;
 • begeleiding bij het aanvragen en verstrekken van een milieuvergunning, dan wel de gebrui-kersvergunning.
 • uitvoering van een RI&E een ½ tot 1 jaar na in-gebruikname. Deze RI&E kent zowel een orga-nisatorisch als een technisch gedeelte.

Onze adviseurs hebben een gedegen kennis van de re-levante (arbo) regelgeving en veel praktische advieser-varing bij beoordeling van bedrijfspanden en locaties in diverse branches zoals:

 • ziekenhuizen, verzorgingshuizen, paramedici;
 • overheidsinstellingen;
 • kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • kantoorgebouwen;
 • MKB Bibliotheken, winkels;
 • industrie;
 • etc.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu