Algemene Voorwaarden Mouws Veiligheid & Advies
(handelsnaam vallend onder Specamon bv)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 20084905

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Mouws Veiligheid & Advies en een opdrachtgever(s) waarop Mouws Veiligheid & Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mouws Veiligheid & Advies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige, in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Mouws Veiligheid & Advies en de opdrachtgever(s) zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien er zich een situatie voordoet die hierin niet is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2. Inspanningsverbintenis
Voor alle diensten van Mouws Veiligheid & Advies geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Mouws Veiligheid & Advies voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

Artikel 3. Werkzaamheden
Tot de werkzaamheden van Mouws Veiligheid & Advies behoren:
– Het overeenkomstig de overeenkomst tot opdracht uitvoeren van gewenste werkzaamheden door daarvoor geschikte instructeurs;
– Het per cursist voor elke cursus beschikbaar stellen van studiemateriaal;
– Lesdagen voor de cursussen vaststellen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
Indien Mouws Veiligheid & Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Mouws Veiligheid & Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mouws Veiligheid & Advies is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever(s) verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Mouws Veiligheid & Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mouws Veiligheid & Advies beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Mouws Veiligheid & Advies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.
Mouws Veiligheid & Advies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mouws Veiligheid & Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mouws Veiligheid & Advies toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever(s) aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Mouws Veiligheid & Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mouws Veiligheid & Advies of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Mouws Veiligheid & Advies de opdrachtgever(s) hierover van tevoren inlichten.

Artikel 6. Aanmelden
De aanmelding voor een vastgestelde cursusdatum dient bij de basisopleiding Mouws Veiligheid & Advies te geschieden tot 2 weken vóór aanvang van de cursus, dit in verband met tijdige toezending van het lesmateriaal aan de kandidaat.
Mouws Veiligheid & Advies zal uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus een schriftelijke bevestiging van de ontvangen aanmeldingen aan de opdrachtgever(s) verzenden.
Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen die zich als laatste hebben aangemeld een alternatieve datum worden voorgesteld.

Artikel 7. Betaling
Na afronding van de werkzaamheden zal het volledige overeengekomen bedrag worden gevraagd voor de uitgevoerde diensten met daarbij een maximale termijn van 14 dagen na factuurdatum. Na volledige betaling zullen de benodigde documenten worden vrijgegeven en alsnog aan de opdrachtgever(s) worden over gedragen.
.

Artikel 8. Deelname en verplichtingen
Bij een inschrijving voor een cursus wordt van de deelnemer verwacht tijdig aanwezig te zijn en alle cursusdagen en/of dagdelen te volgen.
Bij verzuim kan niet worden deelgenomen aan de cursus cq het examen. De cursist is o.a. vanwege veiligheidsredenen verplicht de instructies van de cursusleiding/instructeur op te volgen. Mouws Veiligheid & Advies heeft het recht een cursist die zich niet aan de aanwijzingen van de cursusleiding houdt verdere toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 9. Verhindering en annulering
Indien een ingeschreven cursist vóór aanvang van de cursus is verhinderd dient dit zo spoedig mogelijk aan de instructeur en opdrachtgever(s) kenbaar te worden gemaakt. De gemaakte kosten bij verhindering zullen in rekening worden gebracht. Indien sprake is van overmacht zoals omschreven in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden wordt 50 % van de gemaakte kosten bij verhindering in rekening gebracht/ teruggestort.
Annulering van een cursus dient altijd schriftelijk binnen 5 werkbare dagen te geschieden voor aanvang van de geplande cursus door de opdrachtgever(s) en geldt voor de data waarop de opdrachtgever(s) ingeschreven heeft.
Afhankelijk van het moment waarop Mouws Veiligheid & Advies de schriftelijke annuleringen ontvangt worden annuleringskosten in rekening gebracht variërend van minimaal 50% t/m 100% van de overeengekomen prijs. Daarnaast behoudt Mouws Veiligheid & Advies zich het recht om bij onvoldoende deelname of calamiteiten een cursus te annuleren. Mouws Veiligheid & Advies zal de opdrachtgever(s) daarover op de hoogte brengen en zal na overleg een passend en compenserend alternatief aanbieden.

Artikel 10. Overmacht
Mouws Veiligheid & Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever(s) indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mouws Veiligheid & Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mouws Veiligheid & Advies niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Mouws Veiligheid en Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mouws Veiligheid & Advies zijn verbintenis had moeten nakomen.

Mouws Veiligheid & Advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover Mouws Veiligheid & Advies ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zal Mouws Veiligheid & Advies voor de overige niet nagekomen verplichtingen een evenredig bedrag terugstorten.
Bovenstaande geldt ook voor cursisten.

Artikel 11. Facturatie
Mouws Veiligheid & Advies zendt, tenzij anders is overeengekomen, voor haar werkzaamheden een factuur.
Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien een aanmaning dient te worden verzonden wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever(s).

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen Mouws Veiligheid & Advies en haar opdrachtgever(s) wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 13. Privacy.
Gegevens van de opdrachtgever(s) worden niet door Mouws Veiligheid & Advies verstrekt aan derden zonder toestemming van de opdrachtgever(s).
Op aanvraag zullen wij onze versie van AVG versturen.
De opdrachtgever(s) geeft toestemming aan Mouws Veiligheid & Advies haar gegevens te gebruiken voor interne promotiedoeleinden.