Nieuws

Een arbeidshygiënist houdt zich voornamelijk bezig met arbeidsomstandigheden, met als doel deze zo te optimaliseren dat het welzijn en de gezondheid van de werknemers niet in gevaar komt, ofwel: arbozorg is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel.
Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap welke zich richt op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werkende mens en/of zijn nageslacht kan beïnvloeden.

Arbeidshygiëne is gebaseerd op het herkennen, evalueren en beheersen van voornamelijk:

  • fysische factoren zoals oa. geluid, trillingen en klimaat;
  • chemische factoren: blootstelling aan chemische stoffen (gassen, dampen, stof) in oa. de bouwnijverheid, de metaalindustrie en de gezondheidszorg; 
  • biologische factoren: blootstelling aan/ infecties door levende biologische agentia, zoals bacteriën, virussen en parasieten.

Vaak is benodigde kennis niet aanwezig, dan is het uitermate zinvol gebruik te maken van een externe deskundige op gebied van arbeidshygiëne. De inzetbaarheid kan in fulltime dienstverband alsook in parttime dienstverband plaats vinden.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* worden de arbeidsomstandigheden beoordeeld, vaak zal er een verwijzing staan naar een verdiepend onderzoek welke door een arbeidshygiënist kan worden uitgevoerd.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Inhoud

  • meten van blootstelling aan chemische stoffen en stof, zoals kwarts, organische oplosmiddelen, uitlaatgassen, asbest en rioolgas;
  • beoordelen van blootstelling aan biologische agentia: huisstofmijt, hepatitis, hiv-besmetting; 
  • geluidsmetingen; 
  • beeldschermonderzoek; 
  • risicoanalyse Legionella en opstellen legionellabeheersplan; 
  • klimaatonderzoek; 
  • trillingsonderzoek.

De onderzoeken worden uitgevoerd op basis van vastgestelde normen en doen een uitspraak over de mogelijke kans op het ontstaan van beroepsgebonden aandoeningen/klachten. De arbeidshygiënist vermeldt in de rapportage aanbevelingen voor het nemen van maatregelen om eventuele problemen op te lossen.

De arbeidshygiënist kan goed betrokken worden bij nieuwbouw en verbouw van bedrijfsruimten zodat een optimale werksituatie wordt gerealiseerd, een arbeidshygienist dient als deskundige aanwezig te zijn bij een bodemsanering van ernstig vervuilde grond.

Werkwijze

MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Offertefase; In de offertefase wordt overlegd wat de werkzaamheden zijn, wanneer die moeten worden uitgevoerd, hoeveel tijd daarmee gemoeid is en wat de plaats is van de deskundige binnen de organisatie (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). Naar aanleiding van het functieprofiel wordt een passende kandidaat aangeboden;

2. Uitvoeringsfase; Gedurende de uitvoeringsfase werkt de arbeidshygiënist in opdracht van het bedrijf binnen de afgesproken voorwaarden;

3. Rapportage; Desgewenst ontvangt u tijdens en/of na afloop van het project een rapportage met daarin de (tussentijdse) evaluatie van het project en aanbevelingen voor de toekomst.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu