Nieuws

PBM is een afkorting voor persoonlijke bescherming. een markt die verzadigd is maar wel in beweging. Wij leveren een gamma aan PBM's van merk tot merkloos. Eigenlijk gebruikt iedereen ze wel die PBM,s. Voor het klussen uit en thuis gebruiken we stevige werkschoenen, beschermbrillen, handschoenen etc. Doen we dat niet lopen we een risico. Onze veiligheid of die van anderen kan gevaar lopen en ook de gezondheid kan in het geding komen. Op de werkplek geldt dat net zo.

Als werkzaamheden daar aanleiding toe geven, moet de werkgever een PBM ter beschikking stellen aan de werknemer. Het gebruik van de PBM is geregeld in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

De verstrekking van een PBM is een primaire verantwoordelijkheid van de werkgever. Als er gevaar is voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers, dient hij ervoor te zorgen dat er voldoende PBM aanwezig is. Daarnaast moet hij erop toezien dat de werknemers deze daadwerkelijk gebruiken. Ten slotte moeten de PBM,s worden onderhouden en zonodig vervangen.

Van de direct leidinggevende wordt verwacht dat hij of zij betrokkenheid toont ten aanzien van het gebruik van het PBM. Het meest effectief werkt dat, als deze een voorbeeldfunctie vervult. Tijdens de uitvoering van het werk is de direct leidingevende verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels door het personeel.

De Arbowet legt ook verplichtingen op aan de werknemer. Van hem of haar wordt verantwoord gedrag verwacht, in de zin dat gevaren voor zichzelf en anderen maximaal worden vermeden. Afhankelijk van de risico's op de werkplek kan de werknemer verplicht zijn een PBM te gebruiken. Als de werknemer deze niet gebruikt waar de werkgever dat wel van hem verlangt, zou de laatste disciplinaire maatregelen kunnen nemen. De Arbeidsinspectie kan zowel de werkgever als de werknemer beboeten, als er ten onrechte geen vereiste PBM wordt toegepast.

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor elkaars veiligheid en gezondheid. We hebben het recht maar ook de plicht om elkaar te wijzen op het gebruik van de beschermingmiddelen.